NOVINKY

3/MÁJ/ 2019

Výnimočná, obdivovaná aj zatracovaná Zora Jesenská

Dnes si pripomíname 110. výročie narodenia ženy, ktorá bola po celý svoj život perfekcionalistkou vo všetkom, čo robila a to bez kompromisov, bez strachu, že sa to vplyvným a mocným nebude páčiť. O Zore Jesenskej sa vie, že sa narodila 3. mája 1909 v Martine, do vzdelanej národoveckej rodiny, bratovi Janka Jesenského – Fedorovi. Málo sa o nej vie, že vyštudovala na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave a že bola aj súkromnou učiteľkou hry na klavír. Ovládala niekoľko cudzích jazykov (angličtinu, francúzštinu, nemčinu, bulharčinu ) ale jej "srdcovkou" boli ruskí autori. Tých prekladala najviac a jej preklady Pasternakovho Doktora Živaga, Šolochovovho Tichého donu či Tolstého Vojny a mieru vždy znamenali vlnu záujmu. Bola za ne kritizovaná i chválená, Doktor Živágo bol dokonca zamknutý v trezore... Problémom bol vynikajúci preklad, ktorý sa vymykal vtedajšej propagandistickej rétorike a držal sa charakteru doby príbehu, t.j. príbehu inteligencie počas ruských revolúcií a vojen zo začiatku 20. storočia. Preklady Tichého donu a Vojny a mieru jej priniesli Cenu Janka Jesenského a neskôr národnú cenu za preklad. Vo svojej publikačnej činnosti sa venovala aj odbornej literatúre v oblasti prekladu a cestopisom z ciest po Sovietskom zväze. Obrovský význam však mala pre našu Živenu. Do jej činnosti sa zapájala od skorej mladosti a jej kvality sa prejavili v časopise Živena, ktorého redaktorkou sa stala ako tridsaťročná (od roku 1939) a bola ňou až do roku 1952. Redaktorsky viedla aj edíciu Knihy Živeny (od roku 1949 už pod Maticou slovenskou, kam Živena – po jej nútenom spájaní so Zväzom slovenských žien odovzdala svoje vydavateľstvo, ktoré sa ani takto neubránilo a po roku 1952 prešlo pod ZSŽ). V časopise Živena aj v Knihách Živeny dala priestor nielen slovenským autorkám a autorom, ale našim čitateľkám a čitateľom približovala preklady ruskej a svetovej literatúry (napríklad aj Život sestier Brontëovských od Romiea, Krv iných od S. de. Beauvoir, Flaubertovu „Pani Bovary“ ...). Bola aktívnou podpredsedníčkou Živeny, vyjadrovala sa k postaveniu žien (Ženské a literatúra (1939), O obmedzení ženského štúdia (1939), Víťazstvo spisovateliek (1942), Sufražety (1942), Slovenky v kultúrnom a verejnom živote (1946), O tej zastaralosti našich ženských snáh (1947), Problémy (1947)) Vystupovala na obranu obetí politických procesov 50. rokov aj v roku 1968. Ostro vystupovala proti politickému smerovaniu, ale zároveň bránila ruských literátov s odôvodnením, že ani Rusi nie sú všetci rovnako zmýšľajúci. Ostro odsúdila okupáciu Československa, za čo bola prenasledovaná, jej diela zakázané. Ako sa sama o svojich postojoch v roku 1969 vyjadrila: „Do kadečoho som pchala nos, pokúšala som sa vysloviť aj nejaké svoje myšlienky. Najmä keď ma niečo škrelo, trápilo alebo hnevalo. Keď som mala blchu v pere. Preto aj konfliktov som v živote mala dosť, so všelikým a vo všetkých historických obdobiach.“ Napriek problémom s vrchnosťou získala v roku 1967 - titul zaslúžilá umelkyňa a v roku 2017 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj prekladateľskej činnosti. Zomrela 21. decembra 1972 v Bratislave, pochovaná je na Národnom cintoríne v Martine medzi ostatnými členmi rodiny Jesenských. (Viac o niektorých jej dielach aj na našom facebooku)
07/FEBRUÁR/2019

Pražský klub bratislavskej Živeny

Ako sme už avizovali, na výročnej členskej schôdzi sme odsúhlasili vznik Pražského klubu Miestneho odboru Živena Bratislava. Na začiatok chcú svoje aktivity zamerať na spoločné čítania slovenských detských kníh pre deti; radiť, ako zvládať problémy v rodine (klinická psychologička), ako zdravo žiť a variť; budú organizovať výstavy a organizovať množstvo ďalších zaujímavých aktivít. Zakladajúcimi boli tri členky, ktoré si spomedzi seba zvolili za vedúcu klubu Katku Mácovú. Vyštudovala vedu o výtvarnom umení, je redaktorkou bytového dizajnu. Cez Živenu chce u Sloveniek, žijúcich v Prahe kultivovať slovenčinu (jej srcovka: založiť detský literárny klub: pravidelné čitateľské stretnutia pre matky s deťmi v predškolskom veku) a na stránke bratislavskej Živeny uverejňovať články a rozhovory o bytovom dizajne Ďalšou je Lucia van Middendorp, absolventka VŠ so zameraním na potravinárstvo a výživu a tiež absolventkou manažmentu. Pracuje ako PR a marketingová manažérka. V Živene chce už od marca spustiť sériu vzdelávacích stretnutí o zdravej výžive; chorôb zo zlého stravovania; radiť, ako si spraviť jedálniček na mieru a pod.) Poslednou z trojice je Lucia Hrešková, absolventka psychológie a klinickej psychológie. Pracuje a robí výskum v odboroch klinická psychológia, neuropsychológia a psychoterapia. V Živene bude robiť rodinné poradenstvo (vrátane problémov vo výchove detí) a keďže sa venuje aj spoločenskému tancu, chcela by založiť tanečný klub naprieč generáciami (mladí tanečníci budú učiť tancovať seniorov v kluboch a zariadeniach pre seniorov). V rámci budovania kultúrnej identity Slovákov, žijúcich v Prahe, chcú dievčatá organizovať aj stretnutia podľa regiónov, osobností, ľudovej tvorby, umeleckej činnosti atď. z radu odbornej i laickej verejnosti. V týchto dňoch sa k nim pridala štvrtá do partie – Dominika Kleinová. Je učiteľkou etickej výchovy a histórie, pracuje na zážitkovej pedagogike, má rada prírodu a prácu s deťmi. V Živene s ňou budeme spolupracovať aj na témach, ktoré sa dotýkajú problémov mladých ľudí, predovšetkým dievčat.
7/ FEBRUAR/ 2019

Bratislavská Živena bilancovala

Máme za sebou výročnú členskú schôdzu. Opäť sme ju mali v krásnych pohodlných priestoroch klubu nášho partnerského Ružinovského domova seniorov. Trochu sme bilancovali. V priebehu roka 2018 ponúkli naše 4 kluby 59 podujatí, z toho 15 aj pre širokú verejnosť. Spustili sme novú internetovú stránku (na ktorej práve ste), predávali na vianočných trhoch. Naša členská základňa sa v priebehu roka menila, v januári vstúpilo do bratislavskej Živeny 9 nových členiek, takže nás je už 96. Pribudol nám zaujímavý akčný Pražský klub, kde budú Slovenky, žijúce v Prahe,organizovať rôzne podujatia. Naďalej už teda budeme pracovať v 5 kluboch: v už spomínanom Pražskom Klube, v Klasickom klube (prednášky o významných osobnostiach vedy a kultúry s pôsobivým prednesom Alfréda Swana); členky Klubu priateliek umenia budú chodiť do divadla, na koncerty a výstavy; členky Klubu turistiek sa popozerajú za krásami Bratislavy a jej okolia a Klub osvety pripravuje množstvo zaujímavých diskusií v spolupráci s Katedrou Kulturológie FiF UK, s Lekárskou fakultou UK, pokračuje spolupráca s Ružinovským domovom seniorov a ďalšími inštitúciami; ideme sa rozlúčiť s predstavením Štefánik do Divadla Andreja Bagara v Nitre a ďalšie programy. Spolu so študentkou Veronikou (KK FiF UK) zisťujeme, kde by sa mohla stretávať mládež a stredná generácia bez povinnej konzumácie, ďalšia študentka – kulturologička, píše bakalársku prácu o spolupráci Alice Masarykovej a Živeny. Máme novú tajomníčku (Lydku Brabcovú) aj novú členku revíznej komisie (Helenu Křemenovú). Pogratulovali sme jubilantkám (95-ročnej Elenke Šefrankovej a najmladšej jubilantke Bayi Nikolajovej). Srdečne gratulujeme . Ak chcete vedieť a zažiť viac, chcete niečo nezištne urobiť pre druhých, pridajte sa k nám (prihlášky prijímame najneskôr do konca marca 2019).
04 /JANUÁR /2019

Do nového roka s novou adresou

Rok 2019, v ktorom Živena, spolok slovenských žien, oslávi 150. výročie svojho založenia (4. augusta 1869) sa začal krásne aj pre Miestny odbor Živena Bratislava. Po rokoch máme novú adresu aj s kanceláriou!!! Naším novým sídlom sa, vďaka veľkej ústretovosti predsedníčky spolku pani Magdy Vášáryovej, stala kancelária Ústredia Živeny v Pisztoriho paláci na Štefánikovej 25 v Bratislave. Je to presne to, čo sme celé roky hľadali a kvôli nedostatku financií na komerčné nájomné (disponujeme len členskými príspevkami od našich členiek) nenachádzali. Takže odteraz máme novú poštovú adresu, sídlo, kanceláriu a teda aj priestor na stretávanie sa výboru, na vybavovanie členských záležitostí, máme priestor pre archív aj príručnú knižnicu. Paráda! Hurá do roku 2019, hurá do zaujímavých aktivít!!! Ďakujeme!

Info

Miestny odbor Živena Bratislava

Sídlo: Pisztoriho palác, Štefánikova 25

811 05 Bratislava

IČO: 00591921 0003

č.ú.: SK49 0200 0000 0034 7847 7653

Kontakt


MO Živena Bratislava, Štefánikova 25, P.O.Box 816 44, 811 05 Bratislava

+421 950 488 287

info@zivenabratislava.sk

www.zivenabratislava.sk

Autorské práva

Copyright © 2018 Živena Bratislava. All Rights Reserved.

Search